NGUNIT ANG SALITA NG PANGINOON AY MANANATILI MAGPAKAILANMAN – 1st Pedro 1:24-25

Updated: Dec 23, 2021


Let's Share Jesus!

Inspired by the Holy Spirit

God alone deserves all glory!
1 Pedro 1:24-25

24 Ayon sa kasulatan, “Ang lahat ng tao ay tulad ng damo, gaya ng bulaklak nito ang lahat niyang kariktan. Ang damo ay nalalanta, at ang bulaklak ay kumukupas, 25ngunit ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman.”

Natutuklasan natin na ang Salita ay kapwa kasama ng Diyos at ang Diyos mula sa unang kabanata ng Juan Ebanghelyo. Bilang mga Kristiyano, kinikilala natin si Hesus Kristo bilang Salitang ito.


Ang Salitang ito ay hiwalay sa paglikha dahil siya ang lumikha nito, at nagsasalita siya sa ibang tinig kaysa ginagawa natin. Lahat ng iba pa sa lupa at sa langit ay masasawi, ngunit ang Salita ng Diyos ay magtitiis magpakailanman. Dahil dito, nagbibigay ito sa atin ng malaking kapanatagan.


Makakaasa lamang tayo sa Salita dahil ito lamang ang totoong bagay. Ang Salita—na pangako ng Diyos na isang kabutihang-loob na hindi tayo karapat-dapat ngunit ipinagkaloob Niya sa atin sa pamamagitan ni Hesus Kristo — sa halip na sa mga tao, pag-aari, institusyon, o maging sa ating sarili.


Mahalagang isaisip natin na ang Salita ay hindi tungkol sa ating sarili. Responsibilidad nating ipahayag ang Word bilang mga anak ng Diyos at tagasunod ni Hesus Kristo, ngunit ito ay sa atin. Ayaw ninyo ng sarili kong salita, tutal. Ang aking salita ay hindi epektibo at walang kahalaga. Ayaw mo rin ng payo ng mga bishop o simbahan sapagkat bibiguin din kayo ng mga ito. Kahit ang sarili ninyong salita ay hindi sapat para sa inyo. Maging sa taong nagmamay-ari nito sapagkat ang puso ng tao ay mapanglinlang at magpakunwari.


Sa halip na sa kabilang daan, nais ninyong kontrolin ng Salita ng Diyos ang inyong buhay. Ito lamang ang Salitang tunay, totoo at maaasahan. Ang Tanging Salita ng Buhay ay si Hesus Kristo, ang Salita.


Kapag bigo tayo ng ating mga kaibigan, pamilya, at simbahan, makatitiyak tayo na kasama natin pa rin ang Diyos at ililigtas tayo mula sa lahat ng ating paghihirap at tukso.


Kaya nga mahalagang subaybayan at sundin natin ang Salita ng Diyos sa halip ng sa atin sapagkat iIliligaw tayo ng sarili nating mga salita mula sa buhay na hangad ng Diyos para sa atin. Ang sarili nating mga salita ay magpapalayo sa atin sa tanging paraan para makilala ang Diyos, na sa pamamagitan lamang ni Kristo Hesus.


Mayroon tayong kapatawaran ng mga kasalanan, pakikipagkaisa sa Diyos Ama, at lahat ng ating pag-asa sa harap ng paghihirap ay makakamtan lamang kay Kristo Hesus.


Lahat ng iba pa, ayon sa 1 Pedro, ay matutunaw at maglalaho. Ang damo at bulaklak ay maglalaho at malalayo, ngunit ang Salita ng Diyos ay tatayo sa pagsubok ng panahon. Ipinagkatiwala ng Diyos ang Kanyang sarili sa Salitang ito at tapat sa Kanyang mga pangako.


1 Pedro 1:24-25

24 Ayon sa kasulatan, “Ang lahat ng tao ay tulad ng damo, gaya ng bulaklak nito ang lahat niyang kariktan. Ang damo ay nalalanta, at ang bulaklak ay kumukupas, 25ngunit ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman.” Ang salitang ito ay ang Magandang Balitang ipinangaral sa inyo.

Ang Kanyang Salita ay laganap na may kulay, na naghahatid ng buhay sa ating itim at puti na mundo. Nawa'y manatili tayong tapat sa Kanyang Salita at sundin ngunit ang lahat ng iba pang salita ay isantabi natin.


Nawa'y panatilihin tayong malakas at matatag ng Diyos kapag hinarap natin ang lahat ng pagsubok at hamon ng buhay, at iyan mismo lagi Niyang ginagawa.


Tanging Diyos lamang ang karapat-dapat sa lahat ng karangalan at kaluwalhatian!

20 views0 comments

Recent Posts

See All